بیومکانیک ورزش زورخانه ای - شنا رفتن
ساعت ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

 

بیومکانیک ورزش زورخانه ای - بخش دوم شنا رفتن

 

در ادامه بخش اول این مقاله که به بررسی و تحلیل بیومکانیکی میل گرفتن در ورزش زورخانه ای پرداخته بود، این بخش حرکت شنا رفتن را مورد تحلیل قرار خواهد داد.
همانند بخش گذشته ابتدا به اصول حرکت شنا رفتن پرداخته خواهد شد و در ادامه به توضیح نتایج بدست آمده از پژوهش به روی این ورزش پرداخته خواهد شد.

اصول و مهارت هاى پایه و تکنیک هاى شنا رفتن
اصطلاحاً در زورخانه به حرکتى گفته مى شود که ورزشکار به صورت درازکش با تکیه بر پاهاى خود، بالا تنه را بر روى دست ها پرس مى کنند. این حرکت معمولاً بر روى تخته شنا انجام مى شود. در همه انواع شنا به غیر از شناى پیچ اولاً فاصله دست ها بر روى تخته شنا حداقل به اندازه عرض شانه یا کمى بیشتر است و در هنگام پایین رفتن، دست ها باید به بدن چسبیده باشد و سینه ورزشکار نزدیک تخته شنا قرار بگیرد.

شناى کرسى سر نوازى
شناى کرسى اولین نوع شنا رفتن است که با پاهاى باز و با چهار شماره با ریتم مرشد انجام مى شود؛ در تمام حرکات تنه بدون زاویه و به موازات زمین قرار دارد.
1. پایینشکل 1

2. بالا و عقبشکل 2

3. حرکت دست و سر به سمت چپشکل 3

4. حرکت دست و سر به سمت راستشکل 4

شناى شلاقى
به همان ترتیب شناى کرسى انجام مى شود با این تفاوت که حرکات، با دو شماره صورت مى گیرد.
1. بدن پایین روى تخته، پاها بازشکل 5

2. بدن به حالت کرسى بالا، سر به داخلشکل 6

اکنون به بررسی بیومکانیکی حرکت شنا رفتن پرداخته خواهد شد.

شکل زیر نحوه قرار گرفتن نشانه ها برای حرکت میل گرفتن را نشان می دهند.شکل 7: نحوه نشانه گذاری

ابزار اندازه گیری
در حرکت شنا رفتن همانند حالت میل گرفتن برای اندازه گیری داده های سینماتیکی از یک سیستم آنالیز حرکت استفاده شده است که مجهز به دوربین فیلم برداری با قابلیت تصویربرداری 1000 فریم در ثانیه است. برای اندازه گیری داده های سینتیکی هم از یک دستگاه سکوی نیرو استفاده شده است.
شخص آزمودنی یک باستانی کار با تجربه است.

نتایج آزمون شنا رفتن:
در اشکال زیر نمودار حرکت لینک ها در حالت حذف اعضا و مدل بدن آورده شده است.شکل 8: نمودار حرکت لینک ها در حالت حذف اعضا در شنا رفتن

 شکل 9: مدل بدن در حالت شنا

شکل زیر نشانگر تغییرات زاویه آرنج در شنا رفتن است. بیشینه زاویه باز شدن آرنج در حدود 180 درجه است. همچنین بیشینه زاویه خم شدن این مفصل در حدود 60 درجه است .

 شکل 10:تغییرات زاویه آرنج در شنا رفتن

تحلیل نتایج پژوهش:
در حین شنا رفتن کف پا نباید فاصله بگیرد زیرا با فاصله گرفتن از زمین نیروی زیادی به تاندون¬های پا وارد می¬گردد. از مهم¬ترین موارد در اجرای این حرکت، ثابت نگه داشتن زاویه بین دو عضو ران و ساق پا است. همچنین بازو باید در حین پایین آمدن، کاملا به بدن بچسبد و سینه کاملا تخته را لمس کند.


 
 
ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

بیومکانیک ورزش زورخانه ای - بخش اول میل گرفتن

 

در پژوهشی که روی ورزش باستانی صورت گرفته است، پروفیل های حرکتی و ساختار بیومکانیکی حرکت های میل گرفتن و شنا رفتن بررسی شده است. نتایج این پژوهش در دو مقاله ارائه می گردد. در مقاله اول تحلیل حرکت میل گرفتن بررسی شده است و در مقاله دوم به تحلیل حرکت شنا رفتن پرداخته شده است.
این مقاله در ارتباط با تحلیل حرکت میل گرفتن در ورزش زورخانه ای است. در ابتدای مقاله توضیح مختصری در مورد اصول حرکت میل گرفتن آورده شده و در ادامه آن نتایج حاصل از پژوهش آمده است.

اصول و مهارت هاى پایه و تکنیک هاى میل گرفتن

میل گرفتن ساده، آرام یا سر مچ
در این نوع میل گرفتن ورزشکار پس از بلند کردن میل و قرار دادن میل مقابل سینه به صورتى که مچ ها مقابل کمربند ورزشکار قرار گیرد، ابتدا میل دست چپ را به صورت ساده و صاف کاملا به عقب و پایین برده به طورى که میل به بدنش اصابت نکند و سپس به حالت اول بازگشته و همین کار را با دست راست انجام دهد. پس از کسب مهارت در این حرکت باید میل ها را به پشت برده و همراه با چرخش سینه و نزدیک کردن آرنج به صورت به طورى که باعث چرخش میل در پشت کمر شود میل را به حالت اول بازگرداند .
1. برداشتن میل از زمینشکل 1

2. قرار دادن میل مقابل سینه بصورتى که مچ مقابل کمربند باشد.شکل 2

3. بردن دست به پشت و برگشت به حالت اولیه


شکل 3

4. بردن دست به پشت و برگشت با چرخش سینهشکل 4

میل گیرى شلاقى
تفاوت حرکت شلاقى با حرکت میل گرفتن ساده در سرعت میل گرفتن است که حرکت شلاقى سریع تر انجام مى شود.

در ادامه مقاله به شرح پژوهش انجام شده در زمینه حرکت میل زدن در ورزش زورخانه ای پرداخته خواهد شد.
شکل زیر نحوه قرار گرفتن نشانه ها برای حرکت میل گرفتن را نشان می دهند.شکل 5: نحوه نشانه گذاری

ابزار اندازه گیری
برای اندازه گیری داده های سینماتیکی از یک سیستم آنالیز حرکت استفاده شده است که مجهز به دوربین فیلم برداری با قابلیت تصویربرداری 1000 فریم در ثانیه است. برای اندازه گیری داده های سینتیکی هم از یک دستگاه سکوی نیرو استفاده شده است.
شخص آزمودنی یک باستانی کار با تجربه است.

نتایج آزمون میل گرفتن
شکل های زیر مسیر حرکت ابتدا و انتهای میل و همچنین کلیه مفاصل را در حین اجرای حرکت نشان می_دهند.
همچنین در ادامه نمودار حرکت لینک ها بعد از حذف اجزا نیز آورده شده است .

 شکل 6: مسیر حرکت ابتدا و انتهای میل

 شکل 7: نمودار حرکت لینک¬ها بعد از حذف اجزا

مسیر حرکت ابتدا و انتهای میل در میل گرفتن معمولی به صورت شکل زیر است:

 شکل 8: مسیر حرکت ابتدای میل

 شکل 9: مسیر حرکت انتهای میل

تحلیل نتایج:
انتهای میله نباید از سز ورزشکار بگذرد و نیز زاویه آرنج نباید بیش از 90 درجه باشد. زمانبندی و تغییرات زاویه¬ای مفصل لگن، بر پروفیل حرکتی میل موثر است. همچنین روی دامنه حرکت انتقالی مسیر حرکت ابتدا یا انتهای میل گرفتن موثر است. سرعت زاویه¬ای مچ دست و شانه و تغییرات زاویه-ای بازو، باید متناسب باشند تا حرکت به درستی اجرا گردد.


 
ورزش باستانی یا زورخانه ای
ساعت ۱:٠٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

 

این ورزش در دوران سلطه مغولان بر ایران نقش مهمی در سازماندهی مبارزان ، حفظ فرهنگ و زبان فارسی ایفا کرد .
گذشته از آن پهلوانان همواره پناهگاه ضعیفان و پشتیبان انان در مقابل ظلم و جور حاکمان و زورگویان بوده اند.
همچنین احترام به سادات و رعایت ادب نسبت به پیشکسوت و بزرگتر از مهمترین آداب زورخانه است به نحوی که در درون گود زورخانه ، هرقسمت تعریف شده و جایگاه هر کس بسته به سن و سابقه در درون گود تعیین می گردد و طبعا سادات در بالاترین و شریف ترین جای گود که زیر جایگاه مرشد است ، قرار می گیرند .
از دیگر مراسم زورخانه گل ریزان است . در این مراسم با دعوت از افراد توانمند ، برای افراد آبرومند نیازمند یا ورشکسته و یا کسی که به عللی با مشکل مالی روبرو است و یا برای تأمین جهیزیه و .... پول جمع می کنند و توسط پهلوان یا مرشد به دست فرد مورد نظر می رسانند بدون آن که کمک شونده تحقیر شود مشکل او حل می شود .
نمونه این مراسم جمع آوری کمک توسط جهان پهلوان تختی در جریان زلزله بوئین زهرا در قزوین است .

 


 

ورزش زورخانه‌ای یا ورزش باستانی نام مجموعه حرکات ورزشی با اسباب و بی اسباب و آداب و رسوم مربوط به آن‌هاست که در محدوده تاریخی و فرهنگی ایران از گذشته‌های دور رواج داشته‌است.

ورزش‌های زورخانه‌ای نام دیگر آئین پهلوانی و از ورزش‌های سنتی و بنام ایرانیان است. جایی که در آن به ورزش باستانی می‌پردازند زورخانه نام دارد.

 

ورزش در ایران باستان‎
ورزش و انجام حرکات پهلوانی جز فعالیتهای اصلی روزمره ایرانیان در دوران باستان بوده‌است. جامعه آن زمان ارزش خاصی برای ورزشکارانی قائل می‌شد که برای قدرت بدنی و شجاعت روحی که دراختیار داشتند، شکرگزار بوده‌اند.

بر پایهٔ تاریخ، زورخانه در حدود هفتصد سال پیش (قرن ۷ خورشیدی) بوسیلهٔ محمود معروف به پوریای ولی که ظاهراً از مردم خوارزم بوده و گویا در سال ۷۷۲ ه.ق. درگذشته‌است به صورت امروزی بازسازماندهی شد. با این حال بر پایهٔ رفتار و منش تاریخی و اسطوره‌های ایران زورخانه می‌تواند حداقل در ایران تاریخی بسیار کهن‌تر داشته باشد. چرا که مردم ایران که از ابتدای تاریخ خود به پهلوانی و کشتی گیری و آمادگی جسمانی نیاز مبرم داشته‌اند تا بدستور زرتشت پیغمبر باستانی‌اش خود را برای یاری اهورا مزدا در چالش با اهریمن نیرومند سازند. به همین روست که هماره ضعف و زبونی را مذموم شمرده‌اند، در اوستا، نامه مینوی آئین زرتشت چنین آمده‌است:
« پهلوانی مردانه را میستائیم که بمردان گشایش دهد، که بهوش گشایش دهد، که تندتر از تند و دلیرتر از دلیر است که بسان بهره‌ای ایزدی به مرد رسد و مردان را در گرفتاری رهائی بخشد. »

جایگاه زورخانه پس از اسلام، در زنده‌کردن نهضت ملی ایران و ستیز با بیگانگان و نیز رستاخیز زبان فارسی و فرهنگ و آیین افتادگی و برادری که از عهد باستان در ایران رواج داشته‌است، مِهَندی و اهمیتی ویژه دارد.


آداب ورزش زورخانه‌ای
ورزش زورخانه‌ای آداب و سنتی خاص دارد. آداب و سننی که با تأسی از پهلوانان و دلاوران افسانه‌ای، خُلق و خوی مردانگی و مروت و جوانمردی را در ورزشکاران بر می‌انگیزد یا نیرو می‌بخشد. این خصائل نیکو در قالب اشعار و داستان‌هایی به صورت آهنگین و به همراهی «ضرب زورخانه» که مهم‌ترین ساز این نوع موسیقی است، برای تهایج ورزشکاران در هنگام ورزش از سوی «مرشد» خوانده می‌شود. ورزشکاران هماهنگ با موسیقی مرشد جست و خیر می‌کنند و حرکات زیبای گروهی یا فردی به نمایش می‌گذارند.

 

جایگاه رزم در ورزشکسانی بر این گمانند که مردان زورخانه در دوران باستان، آیین رزم هم می‌آموختند و می‌گویند ابزار و ورزش باستانی شباهت عجیبی به جنگ افزار روزگاران قدیم داشته‌است. با گرز و میل چوبی زورخانه، سپر و تخته بسیار سنگینی که با آن عضله می‌پرورانند. کمان و کباده زورخانه، در هر حال فنون رزم و ورزش، دیر زمانی است که هریک به راه خود رفته‌اند.

حرکات گوناگون در ورزش‌ زورخانه‌ایبرخی از اصلی ترین حرکات در ورزش‌های زورخانه‌ای عبارت‌اند از:

* پازدن
* چرخ زدن
* میل گرفتن
* کباده کشیدن
* شنا رفتن
* سنگ گرفتن

اصطلاحات
اصطلاحات زورخانه
این سر و آن سر زدن ، بداُفت ، بدل‌کار ، بوسیدن و وابوسیدن ، پهلوان‌پنبه ، پهلوان زنده را عشق است ، پهلوانان صاحب تاج ، پیش قبض ،پیش‌خیز ، پیش‌قدم ، پیش‌کسوت ، تنکه ، جست کلاغ ، چرکین کردن. چرکین شدن ،چوب تعلیم حرامی گرفتن | حریف |خوانی | خک شتی ، خاه وزش ، خوشپرگا ، ساخت ، سر ،سنگ کشت ، شلنگ و تخته ،شنی پیچ شنای جفت شنای کشیده صاحب زنگ وحب ضرب ، قاطشدن ، قدر ،کارهای اذائی ،کباده زدن،کشتیاک شدن یا پاک کر ، کشتی در میان ماندن کشتی گره شدن ، کفتد ، کهنه‌سوار گل کشی ،ورگه ،لنگ ،نگ انداختنرشد ، ست مریا، مشتمالمشتمال‌ی، نطعی، نوچه ، نوخاسته ،رد کردن،

جایگاه امروزیاگرچه شاید امروز ورزش باستانی دارای رونق کم‌تری باشد ولی هنوز هم برای کسانی که در گودهای زورخانه پیر شده‌اند خاطره‌انگیز است. امروزه در تهران ۵۰ زورخانه برقرار است که باشگاه شهید فهمیده، تحت پوشش سازمان تربیت بدنی ایران، میزبان فدراسیون ورزش‌های باستانی ایران است. این باشگاه در شمال پارک شهر، خیابان شهید فیاض‌بخش تهران قرار دارد.

 


 
جهان پهلوان غلامرضا تختی
ساعت ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳٩۳  کلمات کلیدی:
زندگینامه: غلامرضا تختی (1309-1346)
 
 
:
غلامرضا تختی 5 شهریور  سال 1309در محله خانی آباد تهران متولد شد.

او در سال 1329 به سبب علاقه به کشتی و ورزش باستانی به باشگاه پولاد رفت.

تختی در چهار دوره المپیک حضور یافت که حاصل آن یک طلا، دو نقره و یک عنوان چهارم بود.

جهان پهلوان تختی علاوه بر قهرمانی، به لحاظ منش و رفتار انسانی و سجایای اخلاقی پسندیده و جوانمردی و نوع دوستی شهره خاص و عام بود.

تختی در ورزش باستانی و کشتی پهلوانی نیز دارای تبحر بود و سه بار پهلوان ایران شد و هر بار کشتی گیران نامداری را مغلوب کرد.

وی در آبان 1345 زندگی مشترک خود را با همسرش آغاز کرد؛ که حاصل آن تولد بابک در سال 1346 بود.

خبر درگذشت جهان پهلوان - پس از گذشت چهار ماه از تولد فرزندش - همه را در اندوهی عظیم فرو برد. افتخارات تختی

بازیهای المپیک


52 هلسینکی: مدال نقره (79 کیلو گرم)
56 ملبورن: مدال طلا (87 کیلو گرم)
60 رم: مدال نقره (87 کیلو گرم)
64 توکیو: چهارم (97 کیلو گرم)

 

قهرمانی جهان


51 هلسینکی: مدال نقره (79 کیلو گرم)
54 توکیو: نفر پنجم (87 کیلو گرم)
61 یوکوهاما: مدال طلا (87 کیلو گرم)
62 تولیدو: مدال نقره (97 کیلو گرم)

 

بازیهای آسیایی


58 توکیو: مدال طلا (87 کیلو گرم)

 

 جمع مدال‌های غلامرضا تختی

8 (4 طلا، 4 نقره)
المپیک 3
جهانی 4
بازی‌های آسیایی 1