بیومکانیک ورزش زورخانه ای - شنا رفتن
ساعت ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

 

بیومکانیک ورزش زورخانه ای - بخش دوم شنا رفتن

 

در ادامه بخش اول این مقاله که به بررسی و تحلیل بیومکانیکی میل گرفتن در ورزش زورخانه ای پرداخته بود، این بخش حرکت شنا رفتن را مورد تحلیل قرار خواهد داد.
همانند بخش گذشته ابتدا به اصول حرکت شنا رفتن پرداخته خواهد شد و در ادامه به توضیح نتایج بدست آمده از پژوهش به روی این ورزش پرداخته خواهد شد.

اصول و مهارت هاى پایه و تکنیک هاى شنا رفتن
اصطلاحاً در زورخانه به حرکتى گفته مى شود که ورزشکار به صورت درازکش با تکیه بر پاهاى خود، بالا تنه را بر روى دست ها پرس مى کنند. این حرکت معمولاً بر روى تخته شنا انجام مى شود. در همه انواع شنا به غیر از شناى پیچ اولاً فاصله دست ها بر روى تخته شنا حداقل به اندازه عرض شانه یا کمى بیشتر است و در هنگام پایین رفتن، دست ها باید به بدن چسبیده باشد و سینه ورزشکار نزدیک تخته شنا قرار بگیرد.

شناى کرسى سر نوازى
شناى کرسى اولین نوع شنا رفتن است که با پاهاى باز و با چهار شماره با ریتم مرشد انجام مى شود؛ در تمام حرکات تنه بدون زاویه و به موازات زمین قرار دارد.
1. پایینشکل 1

2. بالا و عقبشکل 2

3. حرکت دست و سر به سمت چپشکل 3

4. حرکت دست و سر به سمت راستشکل 4

شناى شلاقى
به همان ترتیب شناى کرسى انجام مى شود با این تفاوت که حرکات، با دو شماره صورت مى گیرد.
1. بدن پایین روى تخته، پاها بازشکل 5

2. بدن به حالت کرسى بالا، سر به داخلشکل 6

اکنون به بررسی بیومکانیکی حرکت شنا رفتن پرداخته خواهد شد.

شکل زیر نحوه قرار گرفتن نشانه ها برای حرکت میل گرفتن را نشان می دهند.شکل 7: نحوه نشانه گذاری

ابزار اندازه گیری
در حرکت شنا رفتن همانند حالت میل گرفتن برای اندازه گیری داده های سینماتیکی از یک سیستم آنالیز حرکت استفاده شده است که مجهز به دوربین فیلم برداری با قابلیت تصویربرداری 1000 فریم در ثانیه است. برای اندازه گیری داده های سینتیکی هم از یک دستگاه سکوی نیرو استفاده شده است.
شخص آزمودنی یک باستانی کار با تجربه است.

نتایج آزمون شنا رفتن:
در اشکال زیر نمودار حرکت لینک ها در حالت حذف اعضا و مدل بدن آورده شده است.شکل 8: نمودار حرکت لینک ها در حالت حذف اعضا در شنا رفتن

 شکل 9: مدل بدن در حالت شنا

شکل زیر نشانگر تغییرات زاویه آرنج در شنا رفتن است. بیشینه زاویه باز شدن آرنج در حدود 180 درجه است. همچنین بیشینه زاویه خم شدن این مفصل در حدود 60 درجه است .

 شکل 10:تغییرات زاویه آرنج در شنا رفتن

تحلیل نتایج پژوهش:
در حین شنا رفتن کف پا نباید فاصله بگیرد زیرا با فاصله گرفتن از زمین نیروی زیادی به تاندون¬های پا وارد می¬گردد. از مهم¬ترین موارد در اجرای این حرکت، ثابت نگه داشتن زاویه بین دو عضو ران و ساق پا است. همچنین بازو باید در حین پایین آمدن، کاملا به بدن بچسبد و سینه کاملا تخته را لمس کند.


 
 
ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

بیومکانیک ورزش زورخانه ای - بخش اول میل گرفتن

 

در پژوهشی که روی ورزش باستانی صورت گرفته است، پروفیل های حرکتی و ساختار بیومکانیکی حرکت های میل گرفتن و شنا رفتن بررسی شده است. نتایج این پژوهش در دو مقاله ارائه می گردد. در مقاله اول تحلیل حرکت میل گرفتن بررسی شده است و در مقاله دوم به تحلیل حرکت شنا رفتن پرداخته شده است.
این مقاله در ارتباط با تحلیل حرکت میل گرفتن در ورزش زورخانه ای است. در ابتدای مقاله توضیح مختصری در مورد اصول حرکت میل گرفتن آورده شده و در ادامه آن نتایج حاصل از پژوهش آمده است.

اصول و مهارت هاى پایه و تکنیک هاى میل گرفتن

میل گرفتن ساده، آرام یا سر مچ
در این نوع میل گرفتن ورزشکار پس از بلند کردن میل و قرار دادن میل مقابل سینه به صورتى که مچ ها مقابل کمربند ورزشکار قرار گیرد، ابتدا میل دست چپ را به صورت ساده و صاف کاملا به عقب و پایین برده به طورى که میل به بدنش اصابت نکند و سپس به حالت اول بازگشته و همین کار را با دست راست انجام دهد. پس از کسب مهارت در این حرکت باید میل ها را به پشت برده و همراه با چرخش سینه و نزدیک کردن آرنج به صورت به طورى که باعث چرخش میل در پشت کمر شود میل را به حالت اول بازگرداند .
1. برداشتن میل از زمینشکل 1

2. قرار دادن میل مقابل سینه بصورتى که مچ مقابل کمربند باشد.شکل 2

3. بردن دست به پشت و برگشت به حالت اولیه


شکل 3

4. بردن دست به پشت و برگشت با چرخش سینهشکل 4

میل گیرى شلاقى
تفاوت حرکت شلاقى با حرکت میل گرفتن ساده در سرعت میل گرفتن است که حرکت شلاقى سریع تر انجام مى شود.

در ادامه مقاله به شرح پژوهش انجام شده در زمینه حرکت میل زدن در ورزش زورخانه ای پرداخته خواهد شد.
شکل زیر نحوه قرار گرفتن نشانه ها برای حرکت میل گرفتن را نشان می دهند.شکل 5: نحوه نشانه گذاری

ابزار اندازه گیری
برای اندازه گیری داده های سینماتیکی از یک سیستم آنالیز حرکت استفاده شده است که مجهز به دوربین فیلم برداری با قابلیت تصویربرداری 1000 فریم در ثانیه است. برای اندازه گیری داده های سینتیکی هم از یک دستگاه سکوی نیرو استفاده شده است.
شخص آزمودنی یک باستانی کار با تجربه است.

نتایج آزمون میل گرفتن
شکل های زیر مسیر حرکت ابتدا و انتهای میل و همچنین کلیه مفاصل را در حین اجرای حرکت نشان می_دهند.
همچنین در ادامه نمودار حرکت لینک ها بعد از حذف اجزا نیز آورده شده است .

 شکل 6: مسیر حرکت ابتدا و انتهای میل

 شکل 7: نمودار حرکت لینک¬ها بعد از حذف اجزا

مسیر حرکت ابتدا و انتهای میل در میل گرفتن معمولی به صورت شکل زیر است:

 شکل 8: مسیر حرکت ابتدای میل

 شکل 9: مسیر حرکت انتهای میل

تحلیل نتایج:
انتهای میله نباید از سز ورزشکار بگذرد و نیز زاویه آرنج نباید بیش از 90 درجه باشد. زمانبندی و تغییرات زاویه¬ای مفصل لگن، بر پروفیل حرکتی میل موثر است. همچنین روی دامنه حرکت انتقالی مسیر حرکت ابتدا یا انتهای میل گرفتن موثر است. سرعت زاویه¬ای مچ دست و شانه و تغییرات زاویه-ای بازو، باید متناسب باشند تا حرکت به درستی اجرا گردد.


 
ورزش باستانی یا زورخانه ای
ساعت ۱:٠٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

 

این ورزش در دوران سلطه مغولان بر ایران نقش مهمی در سازماندهی مبارزان ، حفظ فرهنگ و زبان فارسی ایفا کرد .
گذشته از آن پهلوانان همواره پناهگاه ضعیفان و پشتیبان انان در مقابل ظلم و جور حاکمان و زورگویان بوده اند.
همچنین احترام به سادات و رعایت ادب نسبت به پیشکسوت و بزرگتر از مهمترین آداب زورخانه است به نحوی که در درون گود زورخانه ، هرقسمت تعریف شده و جایگاه هر کس بسته به سن و سابقه در درون گود تعیین می گردد و طبعا سادات در بالاترین و شریف ترین جای گود که زیر جایگاه مرشد است ، قرار می گیرند .
از دیگر مراسم زورخانه گل ریزان است . در این مراسم با دعوت از افراد توانمند ، برای افراد آبرومند نیازمند یا ورشکسته و یا کسی که به عللی با مشکل مالی روبرو است و یا برای تأمین جهیزیه و .... پول جمع می کنند و توسط پهلوان یا مرشد به دست فرد مورد نظر می رسانند بدون آن که کمک شونده تحقیر شود مشکل او حل می شود .
نمونه این مراسم جمع آوری کمک توسط جهان پهلوان تختی در جریان زلزله بوئین زهرا در قزوین است .

 


 

ورزش زورخانه‌ای یا ورزش باستانی نام مجموعه حرکات ورزشی با اسباب و بی اسباب و آداب و رسوم مربوط به آن‌هاست که در محدوده تاریخی و فرهنگی ایران از گذشته‌های دور رواج داشته‌است.

ورزش‌های زورخانه‌ای نام دیگر آئین پهلوانی و از ورزش‌های سنتی و بنام ایرانیان است. جایی که در آن به ورزش باستانی می‌پردازند زورخانه نام دارد.

 

ورزش در ایران باستان‎
ورزش و انجام حرکات پهلوانی جز فعالیتهای اصلی روزمره ایرانیان در دوران باستان بوده‌است. جامعه آن زمان ارزش خاصی برای ورزشکارانی قائل می‌شد که برای قدرت بدنی و شجاعت روحی که دراختیار داشتند، شکرگزار بوده‌اند.

بر پایهٔ تاریخ، زورخانه در حدود هفتصد سال پیش (قرن ۷ خورشیدی) بوسیلهٔ محمود معروف به پوریای ولی که ظاهراً از مردم خوارزم بوده و گویا در سال ۷۷۲ ه.ق. درگذشته‌است به صورت امروزی بازسازماندهی شد. با این حال بر پایهٔ رفتار و منش تاریخی و اسطوره‌های ایران زورخانه می‌تواند حداقل در ایران تاریخی بسیار کهن‌تر داشته باشد. چرا که مردم ایران که از ابتدای تاریخ خود به پهلوانی و کشتی گیری و آمادگی جسمانی نیاز مبرم داشته‌اند تا بدستور زرتشت پیغمبر باستانی‌اش خود را برای یاری اهورا مزدا در چالش با اهریمن نیرومند سازند. به همین روست که هماره ضعف و زبونی را مذموم شمرده‌اند، در اوستا، نامه مینوی آئین زرتشت چنین آمده‌است:
« پهلوانی مردانه را میستائیم که بمردان گشایش دهد، که بهوش گشایش دهد، که تندتر از تند و دلیرتر از دلیر است که بسان بهره‌ای ایزدی به مرد رسد و مردان را در گرفتاری رهائی بخشد. »

جایگاه زورخانه پس از اسلام، در زنده‌کردن نهضت ملی ایران و ستیز با بیگانگان و نیز رستاخیز زبان فارسی و فرهنگ و آیین افتادگی و برادری که از عهد باستان در ایران رواج داشته‌است، مِهَندی و اهمیتی ویژه دارد.


آداب ورزش زورخانه‌ای
ورزش زورخانه‌ای آداب و سنتی خاص دارد. آداب و سننی که با تأسی از پهلوانان و دلاوران افسانه‌ای، خُلق و خوی مردانگی و مروت و جوانمردی را در ورزشکاران بر می‌انگیزد یا نیرو می‌بخشد. این خصائل نیکو در قالب اشعار و داستان‌هایی به صورت آهنگین و به همراهی «ضرب زورخانه» که مهم‌ترین ساز این نوع موسیقی است، برای تهایج ورزشکاران در هنگام ورزش از سوی «مرشد» خوانده می‌شود. ورزشکاران هماهنگ با موسیقی مرشد جست و خیر می‌کنند و حرکات زیبای گروهی یا فردی به نمایش می‌گذارند.

 

جایگاه رزم در ورزشکسانی بر این گمانند که مردان زورخانه در دوران باستان، آیین رزم هم می‌آموختند و می‌گویند ابزار و ورزش باستانی شباهت عجیبی به جنگ افزار روزگاران قدیم داشته‌است. با گرز و میل چوبی زورخانه، سپر و تخته بسیار سنگینی که با آن عضله می‌پرورانند. کمان و کباده زورخانه، در هر حال فنون رزم و ورزش، دیر زمانی است که هریک به راه خود رفته‌اند.

حرکات گوناگون در ورزش‌ زورخانه‌ایبرخی از اصلی ترین حرکات در ورزش‌های زورخانه‌ای عبارت‌اند از:

* پازدن
* چرخ زدن
* میل گرفتن
* کباده کشیدن
* شنا رفتن
* سنگ گرفتن

اصطلاحات
اصطلاحات زورخانه
این سر و آن سر زدن ، بداُفت ، بدل‌کار ، بوسیدن و وابوسیدن ، پهلوان‌پنبه ، پهلوان زنده را عشق است ، پهلوانان صاحب تاج ، پیش قبض ،پیش‌خیز ، پیش‌قدم ، پیش‌کسوت ، تنکه ، جست کلاغ ، چرکین کردن. چرکین شدن ،چوب تعلیم حرامی گرفتن | حریف |خوانی | خک شتی ، خاه وزش ، خوشپرگا ، ساخت ، سر ،سنگ کشت ، شلنگ و تخته ،شنی پیچ شنای جفت شنای کشیده صاحب زنگ وحب ضرب ، قاطشدن ، قدر ،کارهای اذائی ،کباده زدن،کشتیاک شدن یا پاک کر ، کشتی در میان ماندن کشتی گره شدن ، کفتد ، کهنه‌سوار گل کشی ،ورگه ،لنگ ،نگ انداختنرشد ، ست مریا، مشتمالمشتمال‌ی، نطعی، نوچه ، نوخاسته ،رد کردن،

جایگاه امروزیاگرچه شاید امروز ورزش باستانی دارای رونق کم‌تری باشد ولی هنوز هم برای کسانی که در گودهای زورخانه پیر شده‌اند خاطره‌انگیز است. امروزه در تهران ۵۰ زورخانه برقرار است که باشگاه شهید فهمیده، تحت پوشش سازمان تربیت بدنی ایران، میزبان فدراسیون ورزش‌های باستانی ایران است. این باشگاه در شمال پارک شهر، خیابان شهید فیاض‌بخش تهران قرار دارد.

 


 
جهان پهلوان غلامرضا تختی
ساعت ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳٩۳  کلمات کلیدی:
زندگینامه: غلامرضا تختی (1309-1346)
 
 
:
غلامرضا تختی 5 شهریور  سال 1309در محله خانی آباد تهران متولد شد.

او در سال 1329 به سبب علاقه به کشتی و ورزش باستانی به باشگاه پولاد رفت.

تختی در چهار دوره المپیک حضور یافت که حاصل آن یک طلا، دو نقره و یک عنوان چهارم بود.

جهان پهلوان تختی علاوه بر قهرمانی، به لحاظ منش و رفتار انسانی و سجایای اخلاقی پسندیده و جوانمردی و نوع دوستی شهره خاص و عام بود.

تختی در ورزش باستانی و کشتی پهلوانی نیز دارای تبحر بود و سه بار پهلوان ایران شد و هر بار کشتی گیران نامداری را مغلوب کرد.

وی در آبان 1345 زندگی مشترک خود را با همسرش آغاز کرد؛ که حاصل آن تولد بابک در سال 1346 بود.

خبر درگذشت جهان پهلوان - پس از گذشت چهار ماه از تولد فرزندش - همه را در اندوهی عظیم فرو برد. افتخارات تختی

بازیهای المپیک


52 هلسینکی: مدال نقره (79 کیلو گرم)
56 ملبورن: مدال طلا (87 کیلو گرم)
60 رم: مدال نقره (87 کیلو گرم)
64 توکیو: چهارم (97 کیلو گرم)

 

قهرمانی جهان


51 هلسینکی: مدال نقره (79 کیلو گرم)
54 توکیو: نفر پنجم (87 کیلو گرم)
61 یوکوهاما: مدال طلا (87 کیلو گرم)
62 تولیدو: مدال نقره (97 کیلو گرم)

 

بازیهای آسیایی


58 توکیو: مدال طلا (87 کیلو گرم)

 

 جمع مدال‌های غلامرضا تختی

8 (4 طلا، 4 نقره)
المپیک 3
جهانی 4
بازی‌های آسیایی 1

 


 
زورخانه توسلی تهران باز گشایی شد
ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٤ بهمن ،۱۳٩۳  کلمات کلیدی: زورخانه توسلی تهران
 

 

زورخانه حاج جعفر توسلی با پیگیری های فدراسیون و هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان تهران و همکار ی های بی دریغ سازمان زیباسازی شهر تهران پس از مرمت و بازسازی بازگشایی شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای، در مراسمی ویژه زورخانه توسلی یکی از قدیمی ترین زورخانه های منطقه 12 تهران پس از مرمت و بهسازی، همزمان با آغاز جشن های انقلاب اسلامی و ایام مبارک دهه فجر در عصرگاه 12 بهمن سالجاری با حضور فرهاد طلوع کیان (رییس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای)، حمیدرضا اعرابی (دبیر فدراسیون)، علی اسدی دولابی (رییس هیئت تهران)، مسئولین شهرداری تهران، اعضای هیئت رییسه هیئت تهران، پیشکسوتان و اهالی و ورزشکاران آن محله بازگشایی شد.

رییس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای طی سخنانی در این مراسم اظهار داشت: سهم حامیان ورزش زورخانه ای در قبال امور خیرخواهانه خود چیست؟ آیا آنانکه در روشن نگه داشتن چراغ این زورخانه ها که محلی برای ذکر و یاد خدا است بهره ای نمی برند؟ به حتم تا وقتی در این زورخانه ها که به عنوان مساجد ورزش از آن یاد می شود و در آن مرشدان و ورزشکاران ضمن بالابردن توان جسمی با توسل به ائمه اطهار (ع) می پردازند حامیان ورزش پهلوانی و زورخانه ای نیز از ثواب این یادها و ذکرها بی بهره نخواهند ماند و این همچون پرونده ای باز در اعمالشان خواهند ماند.

شایان ذکر است: تجلیل فرهاد طلوع کیان از مسئولین شهرداری تهران با اهدای لوح سپاس بخشی از برنامه های این مراسم بود .

خاطر نشان می گردد: این زورخانه در سال های اخیر دچار مشکلات بیشماری بود که آن را غیر قابل استفاده کرده و سازمان زیباسازی شهرداری تهران با تخریب کف و سنگ جداره دیوار و نوسازی سیم کشی فرسوده ساختمان ، نوسازی سیستم لوله کشی آب، فاضلاب و گاز ساختمان و تخریب و بازسازی راه پله طبقه بالا ،سنگکاری جداره دیوار و دور گود، رختکن، راه پله و سرویس بهداشتی، گچکاری و نازک کاری دیوار های ساختمان و موزاییک کاری کف، تعویض پنجره ها، اجرای پی وی سی دیوارها و اجرای سقف کاذب، نصب دیوارکوب، نصب شیرآلات، نصب فن، ساخت سکو فلزی (نیمکت)، نصب موکت کف و نصب کفپوش توانست امکان استفاده مجدد از آن زورخانه را فراهم کند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
کاکوتا
ساعت ٩:٢۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٩ دی ،۱۳٩۳  کلمات کلیدی:
 

Said-Kahuta_b

کاکوتا، پهلوان فاتح دنیا و مغلوب ایران

از میان کارت پستال های قدیمی مشاهیر کشتی روسیه، نام Said Kahuta برایمان آشناست.
در توضیح این کارت پستال ها نوشته شده است: سید کاهوتا، قهرمان نامی هندوستان، کشتی گیر هندی سیرک روسیه
بر اساس اسناد بدست آمده، در سال 1914 میلادی، کشتی گیری از هند که پشت کشتی گیران بسیاری را در جهان به خاک رسانده به همراه کشتی گیری از فرانسه به نام آلن نللو (آلن لولو)، وارد ایران می شوند و طی اعلانی کتبی و رسمی، حریف می طلبند .
از میان پهلوانان ایران، حاج سید حسن شجاعت (رزاز) به این دعوت پاسخ می دهد و در اواخر رجب المرجب سال 1332هجری قمری این کشتی با حضور انبوه تماشاگران و مقامات دولتی، به قضاوت آقا سید محمدعلی برگزار می شود.
کشتی گیران توافق می کنند، کلیه افتخارات و مدال های فرد مغلوب به همراه عایدات بلیط فروشی شب مسابقه به فرد پیروز تعلق گیرد.
کشتی آغاز می شود و پیروز این میدان، پهلوان ایرانی است که علاوه بر شکست کشتی گیر بیگانه و کسب آبرو برای ایران، از پذیرش مدال های کشتی گیر هندی (به استثنای یک مدال) سر باز می زند و عایدات بلیط فروشی را به پهلوان هندی می بخشد.
این پیروزی، شهر را چراغان و مردم پایتخت را غرق شادی می کند.
بخش هایی از شرح حال این مسابقه را که به نقل از جراید آن روزگار در کتاب “آیینه پهلوان نما”(حسن میرئی) آمده ( با کمی تغییرات)می خوانیم:
در شب مسابقه کلیه ورزشکاران تهران و ورزش دوستان و شاگردان مدارس حضور یافتند، سفیر کبیر بریتانیا و وزیر مختار اسپانیول و وزیر مختار فرانسه و چند نفر دیگر از وجوه رجال فرنگی و ایرانی در جایگاه مخصوص جلوس کردند…
تمام مردم ایران روی غرور ملی و احساسات ایرانیت از صمیم قلب به درگاه الهی استغاثه می کردند گوسفند قربانی حضرت عباس کنند، یا شتر و گاو در راه ائمه اطهار به مردم بینوا ایثار نمایند، یا پس از پیروزی چند روزی به کربلا و یا مشهد و یا قم بروند، و آن کس که تمکنی نداشت نذر می کرد در صورت غلبه حاجی سید حسن، پای پیاده به زیارت عبدالعظیم برود، یا سه روز روزه بگیرد و یا چند رکعت نماز بخواند و یا چند سوره از قرآن بخواند…
(زمانی که حاجی سید حسن وارد میدان شد) با صدای ملایم گفت: حضرات، این آقا میهمان و سید اولاد پیغمبر است من از شما تمنا دارم وقتی او را به زمین زدم، هیاهو و قیل و قال و سرو صدا نکنید…
(کشتی آغاز شد و ) سید حسن، با یک شاهکار فنی، (کشتی گیر هندی را) نقش بر زمین ساخت.
(در پایان) حاجی سید حسن دستور داد تمام عایدات شب کشتی را به پهلوان هندی بدهند، مردم هم به پهلوان خود تاسی کرده، طاقه کشمیری و هدایای دیگر به سیدکاکوتا، پهلوان فاتح دنیا و مغلوب ایران دادند.
توضیح: این کشتی گیر به نام های سید کاکوتا، سید قاخوتا، سید طاخوتا و سید کاهوتا در کتب و اسناد تاریخی شناخته می شود.

Said-Kahuta_1
Said-Kahuta_4
Said-Kahuta_3
Said-Kahuta_2
Said-Kahuta-4


 
به یاد پهلوان اقا تختی
ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٩ دی ،۱۳٩۳  کلمات کلیدی:
 

Azadeh-Akhlaghi-b

در ستایش مرگ ستودنی- ناستودنی
نگاهی به عکس مرگ تختی از مجموعه به روایت شاهد عینی “آزاده اخلاقی”
17 دی ماه مقارن با مرگ جهان پهلوان تختی، پس از گذر از نزدیک به پنجاه سال، بار دیگر تاریخ ما را صدا می زند تا تکلیف مان را با دوگانه مرگ ستودنی-ناستودنی روشن کنیم. چون همه دوگانه هایی که در زندگی هر روزه مان در لحظه های سخت تصمیم گیری برای انتخاب یکی از آن دو به ظاهر آزادیم. دو گانه هایی چون طبیعت- فرهنگ ، نیکی- بدی ، مرگ- زندگی و …
انتخاب هر یک از این دوگانه ها، به حد کافی سخت و جانفرسا و با عرق ریزان روح همراه است. چرا که با انتخاب مرگ ستودنی، جهان پهلوان را تا سال دیگر و فراخوانی دیگر، چون سایر اسطوره های دوران کودکی، در نهان خانه جانمان حفظ خواهیم کرد ، اما با انتخاب مرگ ناستودنی، به یکباره همه ی آن هاله های مقدس، رویاهای شیرین و آرزوهای قشنگ که بر تن اساطیر جاخوش کرده اند، دود می شوند و به هوا می روند و ما تنی را می بینیم که از حل معماهای دو گانه ی جهان خویش درمانده و حالا اینگونه سنگین بر تخت آرمیده است. تنی که بر روی آن پتوی سبز رنگی کشیده شده و عده ای با تحیر و انگشت به دهان در اتاق هتلی جمع شده اند. حتی کمی آن سوتر، عده ای در راه پله هتل صف کشیده اند تا تکلیف این ناسازه مرگ ستودنی-ناستودنی را برای خویش حل کنند.

کمی طول خواهد کشید تا دریابیم نظاره گر مرگی ناستودنی از پهلوانی هستیم، جایی که نگاهمان به یادداشت شبیه به وصیت نامه، قرص ها و لیوان خالی از آب در دستان کارمند هتل می افتد و یا کمی سرخوشانه به دو تابلوی آویخته بر دیوار، یکی نمایی از تابلو “شکارچی در زمستان”” پیتر بروگل “که بی شباهت به زمان وقوع این مرگ در زمستان و سردی و خشکی سرمای آن بر وجودمان نیست و تابلوی دیگر که انتخابی هوشمندانه از یکی از آٍثار” کارلوس دوران” ( نقاش فرانسوی) با نام “مردکشته شده” است.آن حیرانی آدم های درون تابلو” کارلوس دوران” بی شباهت به صحنه مرگ تختی نیست،
همین که می آییم کمی از رنج پذیرش مرگ ناستودنی را با توجه به جزئیات مثلا ضروری زندگی کم کنیم، صدای چلیک دوربین عکاس غافلگیرمان می کند، چونان شکارچی، کالبد شناس، یا کارآگاهی خصوصی و اصلا بگذارید راحت تر بگویم چون نشانه شناسی که سرش را نزدیک تر می آورد تا بهتر ببیند و کشف کند این ناسازه و دوگانه ای که از چهل و اندی سال پیش جامعه ایرانی نتوانسته است یا نخواسته است آن را حل کند.
چرا که همین دوگانگی ؛ همین بازی میان اسطوره و تاریخ، همین غیاب برخی نشانه های خودکشی- شهادت و حضور نشانه های دیگر است که توانسته غلامرضا تختی را به اسطوره ی معاصر جامعه ایرانی ارتقاء دهد. ساز وکار این اسطوره با مرگ تراژیک اش در جوانی و محبوبیت اش در میان مردم و قصه قهرمانی ها و سخاوت هایش رقم می خورد و با همدستی پنهان میان فرهنگ، جامعه و تاریخ تا به امروز دوام و قوام می یابد. آنجایی که همه تن ها، سرها، چشم ها و نگاه ها به جهان پهلوان دوخته شده است و پرسپکتیو تخت، در گشوده و تن آرمیده ما را به یک نقطه هدایت می کند؛ به لکه نور زیبایی که از پشت پنجره راه پله هتل از پس آن پرده آویخته، ما را صدا می زند و دعوتمان می کند که مرگ ستودنی اسطوره معاصر ایرانی را بپذیریم و آرام گیریم و یا چونان عده ای که در میان پله های هتل در وضعیتی آستانه ای، حیران به نظاره ایستاده اند تا ابد در این بازی دوگانه مرگ ستودنی- ناستودنی سرگردان بمانیم.

شاهدان عینی این تصویر (آزاده اخلاقی و عکس) نیز گویا پس از چهل و اندی سال و بازسازی تاریخ در عکس صحنه پردازی شده، سودای حل این ناسازه را در سر ندارند و اینگونه است که اسطوره، ردپا و اثرش را در فرهنگ و ناخودآگاه ما بر جا می گذارد و هر کنشی در پاسخ به چرایی و چگونگی مرگ تختی تلاش بیهوده ای است چرا که مرگ به عنوان امری تماشایی در این لحظه ما را غافلگیر زیبایی خود می کند، درست در همین لحظه ست که اسطوره جهان پهلوان جان می گیرد و به ما نیز جان می بخشد.

Azadeh-Akhlaghi-1

Carolus-Duran
Pieter-Bruegel


 
امامزاده های شهر تهران و حومه
ساعت ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٧ دی ،۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

لیست امامزاده های تهران

 
لیست امامزاده های تهران

لیست امامزاده های تهران

بقعه متبرکه امامزاده عباس(ع)

امامزاده عباس از نوادگان امام زین‌العابدین است و به ۱۰ فاصله به وی می‌رسد. در منطقه ۱۹ تهران، اسلامشهر، چهاردانگه، دوراهی تمام نشده که تابلو امامزاده به چشم می‌خورد.

بقعه متبرکه امامزادگان سید ابراهیم و سید اسماعیل (ع)

این بقعه مطهر که معروف به امامزاده قلعه شیخ است، در قسمت شرقی بخش کهریزک در محله قلعه شیخ و در امتداد خیابانی که به طرف آسایشگاه معلولین کهریزک می‌رود واقع شده و اطراف آن قبرستان عمومی محل قرار دارد.

امامزاده سید محمد نوربخش (ع)

از اتوبان نیایش که به سمت غرب تهران می‌آییم، انتهای اتوبان وارد خیابان کوهسار می‌شویم. در طول مسیر، تابلو امامزاده داوود به چشم می‌خورد. بعد از پیمودن تقریبا ۱۰ کیلومتر، به روستای سولقان می‌رسیم. روستا را که به سمت جاده امامزاده داوود طی می‌کنیم، در سمت راست و در بین باغ‌هایی که عمدتا درختان گیلاس است، گنبد مخروطی شکل و طلایی امامزاده به چشم می‌خورد.

نام و نسب: محمد نوربخش از طرف پدر منسوب به امام زین العابدین علیه السلام و از طرف مادرمنسوب به امام موسی کاظم علیه السلام  نشانی: تهران، بخش کن، دهستان سولقان، ده پایین، کوچه امامزاده، (منطقه ۵ شهرداری)

امامزاده زید ابن علی (ع)

امامزاده زید (ع) با کنیه ابوالحسن (ع) از نوادگان امام زین‌العابدین (ع) است. بقعه و بارگاه ایشان در محله صادقیه (نعمت آباد)، جاده ساوه قرار دارد که در میان گورستان عمومی واقع شده است.

ین امامزاده در منطقه ۱۸، جاده ساوه، شهرک ولیعصر قرار دارد که محل بازدید مشتاقان زیادی است.

امامزاده طاهر(ع)

این امامزاده در جنوب تهران قرار دارد و آدرس آن نیز این می باشد. تهران، منطقه ۱۹، جاده ساوه، جعفرآباد، روستای ناصریه، امامزاده طاهر …

امامزاده ابراهیم (ع)

تهران منطقه ۱۹ جاده صالح آباد بهشت زهرا

امام زادگان کابل حسین (ع)

یکی از اماکن مذهبی منطقه کن که در محله درقاضی (دار قاضی) واقع شده، بقعه متبرکه امزادگان کابل حسین است. در کتاب بحر الانساب آمده است که امامزاده «حسین» و «ابوالحسین» از نسل امام چهارم، زین‌العابدین (ع) هستند که در منطقه کن شهید و مدفون شده‌اند

نشانی :تهران ،بخش کن ،محله در قاضی (منطقه ۵ شهرداری )

امامزاده عبدالله و زید بن عباس بن علی (ع)

«بقعه امامزاده عبدالله (ع) در خیابان ۳۰ متری جی، خیابان حاجیان، در جنوب غربی تهران واقع شده است و محلی آرام برای دلدادگان در نقطه‌ای جنوبی قرار گرفته که هر روز عده‌ای بیشمار برای زیارت و ایجاد ارتباط معنوی گسترده‌تر در آن حضور می‌یابند. نسبت شریف ایشان به حضرت ابوالفضل العباس (ع) می‌رسد

نشانی : جنوب غرب تهران ، سه راه آذری ، خیابان امامزاده عبدالله ، کوچه امامزاده (منطقه ۹ شهرداری/

سیدولی بن محمد التقی الجواد (ع)

در محدوده بازار بزرگ تهران، در نزدیکی بقعه امامزاده زید (ع) مزار دیگری به نام بقعه امامزاده سیدولی قرار دارد که در جنب بازار کفاش‌ها و «بازار پاچنار» واقع شده است. بقعه سیدولی در منتهی‌الیه شرقی بازار ارسی‌دوزها واقع است که از غرب به خیابان خیام و از جنوب شرقی به پامنار متصل می‌شود

نشانی: تهران، محدوده بازار قدیم، در مجاورت راسته سید ولی، بازار کفاشان، (منطقه ۱۲ شهرداری)

ابوالقاسم عزالدین یحیی (ع) مشهور به امامزاده یحیی 

بقعه متبرکه حضرت ابوالقاسم عزالدین یحیی (ع) مشهور به امامزاده یحیی در کوچه‌ای به همین نام در خیابان ری، نرسیده به خیابان شهید مصطفی خمینی در یکی از محلات قدیمی شهر تهران که سابقا به آن عودلاجان گفته می‌شد واقع شده است.

نشانی : تهران، خیابان پانزده خرداد، کوچه امامزاده یحیی (منطقه ۱۲ شهرداری)

قاسم بن حسن بن زید بن حسن مجتبی علیه السلام 

امامزاده قاسم در شهر تهران ؛ در شمال تجریش که در دامنه رشته کوه البرز و در ارتفاع ۱۷۰۰ متری و در شمال منطقه شمیران و در روستای قدیمی « دژ علیا» واقع است.

بقعه متبرکه امامزادگان جعفر و حمیده خاتون (ع)

بقعه مبارکه امامزاده جعفر و حمیده خاتون (ع) در بلوار آیت‌الله اشرفی اصفهانی، منطقه باغ فیض در محوطه‌ای وسیع و مشجر، به مساحت حدود ۷۰۰۰ متر مربع و در مجاورت باغ‌های کن واقع شده است.

نشانی: تهران، محله باغ فیض، (منطقه ۵ شهرداری)/

امامزاده سیدناصرالدین بن علی بن احمد (ع)

ساختمان آستانه و مسجد سیدنصرالدین (ع) روبروی بازار بزرگ تهران و در خیابان خیام واقع است.

شانی :تهران ضلع غربی خیابان خیام ،حد فاصل میدان محمدیه و چهار راه گلوبندک

امامزاده علی اکبر (ع) – چیذر

این بنا منتسب به امامزاده علی اکبر، از نوادگان حضرت زین‌العابدین‌(ع‌) بوده و تاریخ ساخت آن دقیقا مشخص نیست. این امامزاده ظاهرا در زمان منصور دوانیقی از مدینه تحت تعقیب بوده و پس از فرار به سوی ایران، در این منطقه به شهادت می‌رسد.

نشانی: شهرستان شمیران، چیذر، میدان ندا، میدان امامزاده علی‌اکبر (منطقه ۱ شهرداری)

امامزاده سیدرضا از نوادگان امام حسن مجتبی (ع)

آدرس: تهران، منطقه ۱۹، بزرگراه آزادگان، خروجی روستای علی‌آباد قجر، امامزاده سیدرضا.

امامزاده سیداسماعیل (ع) 

امامزاده اسماعیل در خیابان شهید مصطفی خمینی، نزدیک میدان «سیداسماعیل» قرار دارد و منسوب به اسماعیل از اعقاب امام علی النقی (ع) است. یک سوی این بقعه به واسطه بازار سرپوشیده، به خیابان اصلی بازار تهران راه پیدا می‌کند. آستان امامزاده سیداسماعیل (ع) از قدیمی‌ترین آثار تاریخی در بین امامزاده‌های تهران محسوب می‌شود؛ که به قرن هشتم هجری

نشانی :تهران جنوب غرب خیابان مصطفی خمینی بین دو خیابان پانزده خرداد و مولوی بازار قدیم تهران (منطقه ۱۲)

امامزاده سید محمد والی(ع) 

در مرکز روستای درکه، و بر دامنه‌های غربی، زیارتگاهی به نام بقعه امامزاده سید محمد والی(ع) قرار دارد. آن حضرت از نوادگان امام زین‌العابدین (ع) است. در زبان مردم محلی به ایشان آقا سید محمد می‌گویند.

بقعه متبرکه امامزاده هادی (ع)

امامزاده هادی (ع) در مسیر جاده قدیم شهر ری، بین خیابان فداییان اسلام و ابن‌بابویه در محوطه‌ای وسیع و پردرخت -که محوطه گورستان است- واقع شده و محیط آن اخیرا توسط شهرداری، فضاسازی و دیوارکشی شده است.

 نشانی:شهرستان ری،قبرستان ابن باویه (شیخ صدوق )،(منطقه ۲۰شهرداری )

امامزاده حسن(ع)

بقعه امامزاده حسن (ع) در جنوب غربی تهران در خیابان امین‌الملک مابین پل امامزاده معصوم و سه راه آذری واقع است. بر اساس شجره‌نامه موجود، آن حضرت از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) و پسرعموی حضرت عبدالعظیم (ع) است.

شانی: تهران، خیابان امین الملک محله امامزاده حسن (منطقه ۱۷)

امامزاده اسماعیل ابن موسی ابن جعفر (ع)

امامزاده اسماعیل از پسران امام موسی بن‌جعفر (ع‌) است و از نظر شجره‌نامه، اصالت‌، اعتبار و صحت دارد. این آرامگاه در شمال بزرگراه آیت‌الله صدر و جنوب چیذر واقع شده و از خیابان پاشاظهری نیز به آن دسترسی هست‌.

امامزاده معصوم بن عبدالله(ع)

زیارتگاه امامزاده معصوم که مرقد یکی از مشهورترین امامزادگان ایران است در تهران، خیابان قزوین، بین گمرگ و سه راه آذری در محل پل امامزاده معصوم واقع شده است.

امامزاده پنج تن(ع)

بر فراز تپه‌هایی در شرق تهران و کوهپایه‌های شمال شرقی در خیابان شهید فرشادی، آنجا که آبادی شمس‌آباد تمام می‌شود و خانه‌ها و باغ‌های منطقه خوش آب و هوای لویزان آغاز می‌شود، بقعه‌ای قرار دارد که به امامزادگان پنج تن لویزان شهرت یافته است.

 نشانی: تهران، لویزان، خیابان شهید فرشادی (منطقه ۴ شهرداری)/

امامزاده زید – بازار

سومین بقعه متبرکه شهر تهران از نظر قدمت تاریخی، امامزاده زید است که در مرکز بازار تهران و در انتهای جنوبی بازار بزازها به نام بازار امیر قرار دارد.

امامزاده صالح (ع) – تجریش

امامزاده صالح نام آرامگاهی در محله تجریش تهران است.این آرامگاه را منسوب به صالح پسر امام موسی کاظم (ع) می‌دانند.

امامزاده مطیب(ع)

«اوین، خیابان شهید کچویی، ۸۰ متر بالاتر از حسینیه اوین، کوچه امامزاده، آستان مقدس امامزاده مطیب»

بقعه متبرکه امامزاده عین‌علی و زین‌علی (ع)

میدان پونک، بزرگراه اشرفی اصفهانی، بلوار پونه یک، خیابان پونه سه

امامزاده اسماعیل زرگنده (ع)

امامزاده اسماعیل از نوادگان امام چهارم شیعیان‌ است که در سال ۸۵۰ هجری قمری دار فانی را وداع گفت.اسماعیل بن ابراهیم بن موسی بن عبداللطیف بن مرتضی بن شرف‌الدین علی بن فخرالدین حسن بن علاءالدین مرتضی بن فخرالدین حسن بن جمال‌الدین محمد بن حسن بن ابی‌زید بن قاضی علی الهادی بن ابی‌زید بن علی الکیاکی بن عبدالله بن قاضی‌القضات شرف‌الدین ابراهیم بن اسماعیل المنقدی بن جعفر صمع بن عبدالله بن شرف‌الاشراف بن ابی‌عبدالله الحسین الاصغر بن السجاد بن الامام الحسین بن علی بن ابیطالب علیهم السلام.

امامزاده علی ابن جعفر (ع)

آستانه مبارکه علی بن جعفر (ع) در محله سر آسیاب کن ،از مکانهای مهم مذهبی در غرب تهران است که مورد توجه و احترام اهالی منطقه قرار دارد.

امامزادگان عقیل, علاءالدین, محمود (ع)

کن .. جاده سولقان

امامزاده اهل ابن علی (ع)

امامزاده اهل بن علی منطقه ۱۵٫٫ «میدان خراسان، خیابان خاوران، خیابان تفرشی، کوچه شهید سمنانی.»

امام زاده سید محمد رضا (ع)

امامزاده سیدمحمد رضا از نوادگان امام چهارم شیعیان است که به روایتی حین فرار از دست حکومت وقت به شهادت رسیده است. وی با شش فاصله به امام سجاد می رسد و مقبره اش ۲۰۰ سالی قدمت دارد. مزار متبرکه امامزاده سید محمد رضا (ع) درمحله میانده کن و پایین تر از جاده کن – خیابان احمدکاشانی؛ کوچه برادران بعد از حسینیه سیدمحمدرضا قرار دارد اما به دلیل بافت سنتی و قدیمی این محله دسترسی به آن کمی سخت و بدون راهنمایی مردم محلی کارسختی است.

امامراده صالح (ع) – فرحزاد

بقعه حضرت امام‌زاده صالح (ع) از نوادگان حضرت امام زین‌العابدین (ع)، با قدمتی طولانی یکی از اماکن مقدس قدیمی و شناخته شده در منطقه فرحزاد است.

بقعه متبرکه امامزاده عبدالله (ع)

بقعه متبرکه امامزاده جلیل‌القدر ابوعبدالله حسین (ع) مشهور به امامزاده عبدالله واقع در خیابان فدائیان اسلام، سه راه ورامین و نزدیک به میدان و حرم حضرت عبدالعظیم (ع) واقع شده است.

بقعه متبرکه امامزاده ابوالحسن علی(ع) 

یکی از با صفاترین زیارتگاههای حومه تهران و ری بقعه متبرکه امامزاده ابوالحسن (ع) است که در قریه (آب)اندرمان_خیابان شهید رجایی _خیابان امامزاده ابوالحسن (ع) در محوطه باغ مشجر و با صفایی واقع شده است .

امامزاده سید محمد از نوادگان حضرت امام موسی کاظم علیه‌السلام

از سرازیری دره کن در روستای زیبا و کوهستانی کن که بگذری، به جاده‌ای می‌رسی که در میان چنارهای زیبا محصور شده و نهر آبی از بین جاده در حال گذر است که به رودخانه کن منتهی می‌شود. شاخه‌های خرمالو از بالای دیوارهای کاهگلی کنار جاده خودنمایی می‌کند. به اواسط جاده که برسی، سمت راست، امامزاده‌ای غریب و مظلوم را مشاهده می‌کنی که مأمنی برای دلخستگان راه است.

امامزاده ابو طالب (ع)

این امامزاده در منتهی الیه شمالی فرحزاد است که به امامزاده ابوطالب خوانده می شود.


 
← صفحه بعد